Yüksek Lisans Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Birden Fazla Programa Aynı Anda Başvuru Yapabilir miyim?

Evet aynı anda istediğiniz üniversitelerde istediğiniz yüksek lisans programlarına başvurabilirsiniz.

Yarı Dönemde Mezun Oluyorum Başvuru Yapabilir miyim?

Yüksek lisans başvuruları güz ve bahar dönemi olmak üzere sene içerisinde iki defa yapılmakdatır. Ara dönemde mezun olmanız durumunda da yüksek lisans başvurunuzu yapıp eğitime başlama şansınız vardır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru için gerekli belgeler okullara göre farklılık göstermektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye gitmeyi düşündüğünüz üniversite linkimizden  kısmından ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Üniversitelerin farklı başvuru tarihleri vardır ve her sene bu tarihler farklılık gösterebilir. Enstitülerin ya da programların web sitelerinden ya da öğrenci işlerinden başvuru tarihlerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

Başvurular Ne Kadar Sürede Bir Yapılıyor?

Yüksek lisans başvuruları senede bahar ve güz dönemleri olmak üzere iki kez yapılmaktadır. Her üniversitenin başvuru tarihi farklıdır.

Sanatta Yeterlik Çalışmasına Başvuru Şartı?

Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları ve (Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde) ALES’in sözel kısmından55 (Lisans diploması ile başvuranlarda 70 ) standart puandan az olmamak koşulu ile ilgili senatoca belirlencek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Aynı Anda İki Yüksek Lisans Programını Birlikte Yürütebilir miyim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda; “…enstitüler bünyesinde yürütülen tezli, tezsiz ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programları, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, aynı anda bir başka lisansüstü programına kayıt yaptıramayacakları…”  hükme bağlanmıştır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ayrıca, 2005-2006 eğitim öğretim yılından önce iki ayrı programa kabul edilen ve halen iki programa kayıtlı bulunanların eğitim öğretimlerine devam edebileceğini belirtmiştir.

ALES Sınavına Girmek Zorunda mıyım?

Bazı üniversiteler ALES yerine uluslar arası düzeyde kabul gören  GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınav sonuçlarını da kabul etmektedir. Bazı üniversiteler ise ALES ve GMAT sınav sonuçlarının her ikisini birlikte isteyebilmektedir.

ALES Sınavından Kaç Puan Almam Gerekiyor?

Üniversiteler ALES sınavından minimum 55 puan alınmasını isterler. Bazı üniversiteler ya da programlar en az 70-75 puan alınmasını isteyebiliyorlar. Hangi program için ne kadar ALES puanınınalınması gerektiği ile ilgili genel bir şey söylenemez. Her üniversitenin, hatta her programın ALES puantalebi farklı olabilir.

ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES Sınavından Alınan Puanın Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 36 aydır.

GMAT ya da GRE Sınavlarından Kaç Puan Alınması Gerekiyor?

ALES sınavında 55 puan GMAT sınavı için 450 puana karşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 500 GMATpuanına karşılık geliyor.

ALES sınavında 55 puan GRE sınavında sayısal puanın dikkate alınması durumunda 610 puanakarşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 685 GRE sayısal puanına karşılık geliyor.

ÜDS Sınavı Nedir?

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı anlamına gelir.  Bazı üniversiteler (özellikle yabancı dil ile eğitim verenler) ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmasını ister. 

Referans Mektubu / Tavsiye Mektubu Nedir ?, Nasıl Olması Gerekir?

Referans mektubu ya da diğer adıyla tavsiye mektubu yüksek lisans başvurularında bir çok bölüm tarafından talep edilen başvuru belgelerinden biridir.  Sizi tanıyan, öğrencisi olduğunuz öğretim görevlilerinden bir ya da bir kaçının hakkınızda sizi akdemik açıdan tanıtan kısa bir yazı yazması beklenir.

Özel Öğrenci / Değişim Öğrencisi Nedir ?, Ne Anlama Gelmektedir?

Değişim öğrencileri; Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yüksek öğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuata göre yapılır.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Özel öğrenciler; enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve krediler, Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli değildir.
c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğrenci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;

1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının elverişli olması,
2) İngilizce dil yeterliğinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması,
3) Lisans derecesine sahip olması veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,
4) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması,
gerekir.

d) Özel öğrenci başvuruları, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. 

Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tezli yüksek lisans 4 yarıl yıldan oluşur ve tez çalışması ile mezun olunur. Tezsiz yüksek lisans 3 yarıyıldan oluşur ve tez çalışması yapmadan sadece dersleri vererek mezun olursunuz.

Tezli Yüksek Lisans Yaparken Tezsize ya da Tezsiz Yaparken Tezli’ye Geçebilir miyim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Tezli Yüksek Lisans Ne Kadar Sürüyor? Tezli Yüksek Lisansı Bitirebilmek İçin En Fazla Kaç Dönem Hakkım Var?

Tezli yüksek lisans tamamlama süresi dört yarıyıldır. Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az7 adet ders, 1 seminer dersi, ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olupbaşarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

4 yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu Araştırma Görevlisi Olabilir mi?

Araştırma görevliliği için daha önceden tez çalışması yapmış ve dolayısıyla ciddi anlamda araştırma becerisi kazanmış öğrencilerin tercih edilme şansı daha yüksek olmakla birlikte  tezsiz yüksek lisans mezunları da araştırma görevlisi olma hakkına sahiptirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Programını Tamamlamak İçin En Fazla Ne Kadar Hak Tanınıyor?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Diploması?

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Yapanlar Doktoraya Başvurabiliyor mu?

Tezsiz yüksek lisans mezunları  doktora başvuruları için Yök Lisansüstü Yönetmeliğinde;

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Maddesi yer almaktadır.(Lisansüstü yönetmeliğinde zaman içerisinde değişiklik olabilir kesin bilgi için Yök Lisansütü yönetmeliğini kontrol edin.)

Tez Jürisi Neye Göre Seçilir? Nasıl Karar Alır?

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme”kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Açıköğretim Mezunları Yurtdışında Yüksek Lisans Yapabilir mi?

AÖF mezunları da örgün eğitim mezunları ile aynı haklara sahiptir yani açıköğretim mezunları da lisans diplomasına sahip olduklarına göre yurtdışında da yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Çalışırken Yüksek Lisans Yapabilir miyim?

Lisansüstü programlarla ilgili devam konusu ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.  Yüksek lisans yönetmeliği ve üniversitelerdeki hocaların genel beklentileri üzerine yüksek lisans öğrencilerinin derslere %70-80 oranında katılmaları gerekir.  Kamu kurumlarında yüksek lisans yapan çalışanlar için özel izinler söz konusu olabiliyor. Eğer özel sektörde çalışıyorsanız ve haftada en az 2-2,5  gün izin almanız söz konusu değilse, derslere devam konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz.  Bu sebeple çalışırken yüksek lisans derslerine devam edebilmek ve aynı zamanda işinizi de aksatmamak için tezsiz yüksek lisans programlarını tercih etmelisiniz.

Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim gibidir. Dersler  akşam saatlerinde başlar ve haftanın her günü gitmeniz gerekmez. Sınıfınızdaki öğrencilerin büyük çoğunluğu da sizin gibi çalışıyor oldukları için ve öğretim görevlileri de tezsiz yüksek lisans yapmayı tercih edenlerin büyük çoğunluğunun çalışanlardan oluştuğunu bildiği için ders saatlerini öğrencileri zor durumda bırakmayacak şekilde ayarlarlar.

Eğer tezli yüksek lisans yapmak isterseniz haftanın en az 2-2,5 günü okula gitmeniz gerekmektedir.